O projekcie

Wielkopolska Energia w Odpadach

Czym jest projekt Wielkopolska Energia w Odpadach?

Projekt „Wielkopolska energia w odpadach” to zestaw działań informacyjno-edukacyjnych powiązanych ze sobą. Główne działania w ramach projektu to przygotowanie i rozpowszechnienie wiedzy obejmującej praktyczne i teoretyczne informacje na temat możliwości wykorzystania zasobów energetycznych jakie znajdują się w resztkowej i nierecyklingowalnej frakcji odpadów komunalnych oraz w odpadach biodegradowalnych.

W ramach realizacji projektu prezentowane są zarówno instalacje funkcjonujące już w Wielkopolsce jak i planowane gdzie przekształceniu termicznemu w celu odzysku energii poddaje się odpady resztkowe oraz instalacje wytwarzające w procesach biologicznych energię elektryczną i cieplną pochodzącą z przetwarzania odpadów biodegradowalnych.

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki temu projektowi odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania związane m.in. z termicznym przekształcaniem odpadów oraz innymi aspektami odzysku energii z odpadów.

 • Jakie odpady przetwarzają instalacje termicznego przekształcania (ITPO) odpadów a jakie instalacje fermentacji odpadów?
 • Jak działają ITPO a jak instalacje fermentacji?
 • Dlaczego odpady komunalne trafiają do Instalacji? Czy nie ma innej metody zagospodarowania tych odpadów?
 • Dlaczego nie można będzie składować odpadów i od kiedy?
 • W jaki sposób odpady są zagospodarowywane w tych instalacjach? Jak działają instalacje?
 • Czy instalacje termicznego przekształcania odpadów i biogazownie są bezpieczne dla środowiska i ludzi?
 • Czy Instalacje emitują odory i inne uciążliwości zapachowe?
 • Co się dzieje z pozostałościami po procesie przetwarzania odpadów?
 • Czy – a jeśli tak to gdzie –  można sprawdzić czy dana instalacja nie przekracza dopuszczalnych standardów emisyjnych?
 • Co się dzieje z odpadami w przypadku awarii instalacji?
 • Co się dzieje z energią odzyskiwaną podczas termicznego przekształcania odpadów?
 • Czy Instalacje działają nieprzerwanie przez cały rok?

To tylko wybrane pytania, na które odpowiedzi można znaleźć bazie wiedzy projektu czyli artykułach jakie przygotowaliśmy w poszczególnych sekcjach.

Istniejące instalacje w Wielkopolsce