Poznański ITPOK

Realizacja ITPOK-u w Poznaniu była jednym z najważniejszych działań ekologicznych podjętych w związku z realizacją nowoczesnego sytemu gospodarowania odpadami w aglomeracji poznańskiej. Warto podkreślić, że jest to jedyna w Polsce instalacja, która została zrealizowana na mocy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawartej 8 kwietnia 2013 r. pomiędzy miastem Poznań, które odpowiedzialne jest za zabezpieczenie strumienia odpadów, a spółką PreZero Zielona Energia, odpowiadającą za eksploatację instalacji.

Umowa została zawarta na okres 25 lat. Budowa ITPOK-u rozpoczęła się w kwietniu 2014 roku, natomiast od 30 grudnia 2016 roku rozpoczęła się eksploatacja instalacji.

W Poznaniu inwestor odpowiedzialny był za zaprojektowanie, sfinansowanie i wybudowanie instalacji. Umowa między miastem a PreZero przewiduje, że to inwestor odpowiedzialny jest za zarządzanie instalacją przez 25 lat, zgodnie z pozwoleniami i obowiązującymi przepisami, oraz za utrzymanie ITPOK-u w dobrym stanie technicznym. Po wspomnianym okresie 25 lat instalacja zostanie przekazana miastu.

Wkładem samorządu w to przedsięwzięcie było natomiast wybudowanie nowego układu drogowego do instalacji oraz sąsiednich Koziegłów. Miasto odpowiedzialne było też za uzyskanie dofinansowania do wspomnianej inwestycji z funduszy unijnych. W ramach umowy samorząd Poznania zobowiązany jest do dostarczania odpowiedniej ilości odpadów oraz uiszczanie wynagrodzenia za przetworzenie 210 000 ton odpadów rocznie. Poznański ITPOK przekształca odpady komunalne z terenu aglomeracji liczącej ponad 700 tys. mieszkańców i, co niezwykle istotne, odzyskuje także energię elektryczną i cieplną.

Parametry techniczne ITPOK-u w Poznaniu 

  • Wydajność/przepustowość: 210 tys. ton odpadów rocznie,
  • Liczba linii termicznego przekształcania: 2,
  • Nominalna wydajność jednej linii: 13,5 Mg/h,
  • Nominalny czas pracy linii: 7800 h/rok,
  • Nominalna wartość opałowa: 8400 kJ/kg.

Ile to kosztowało?

Łączny koszt inwestycji w ITPOK w Poznaniu to ok. 832 mln zł. Finansowanie zapewnił partner prywatny, natomiast miasto uzyskało dofinansowanie ze środków europejskich. Połączenie prywatnych finansów i pieniędzy unijnych było pionierskim rozwiązaniem, określanym mianem finansowania hybrydowego. Miasto Poznań pozyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 330 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Wielkopolska Energia w Odpadach

Projekt „Wielkopolska energia w odpadach” to zestaw działań informacyjno-edukacyjnych powiązanych ze sobą. Główne działania w ramach projektu to przygotowanie i rozpowszechnienie wiedzy obejmującej praktyczne i teoretyczne informacje na temat możliwości wykorzystania zasobów energetycznych jakie znajdują się w resztkowej i nierecyklingowalnej frakcji odpadów komunalnych oraz w odpadach biodegradowalnych. W ramach realizacji projektu prezentowane są zarówno instalacje funkcjonujące już w Wielkopolsce jak i planowane gdzie przekształceniu termicznemu w celu odzysku energii poddaje się odpady resztkowe oraz instalacje wytwarzające w procesach biologicznych energię elektryczną i cieplną pochodzącą z przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przeczytaj również