MZGOK Konin

W 1999 roku Rada Miasta Konina podjęła uchwałę o utworzeniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Był to początek nowego podejścia do gospodarki odpadowej w regionie. Od 2011 roku MZGOK jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej udziałowcami jest 36 samorządów subregionu konińskiego, zamieszkiwanych przez ponad 370 tys. osób.

Dominującym udziałowcem firmy jest miasto Konin. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych powstał dzięki dofinansowaniu z UE: 164 mln zł to bezzwrotna dotacja, natomiast 145 mln zł to pożyczka udzielona przez NFOŚiGW.

Przedmiotem działalności MZGOK-u w Koninie jest w szczególności zagospodarowanie odpadów. Tym, co wyróżnia tę spółkę, to kompleksowe podejście do tematu gospodarki odpadowej. To właśnie tu, „za jedną bramą”, znajdziemy wszystkie instalacje służące zagospodarowaniu odpadów komunalnych: sortownię, kompostownię, składowisko odpadów oraz kluczowy dla odzysku energii z odpadów Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Parametry techniczne ZTUOK-u w Koninie 

  • Wydajność przetwarzania: 94 tys. ton odpadów rocznie,
  • Nominalna wydajność godzinowa: 12,05 Mg/h,
  • Kocioł parowy rusztowy Martin o wydajności 32,5 Mg pary na godzinę i zainstalowanej mocy cieplnej 28,330 MWt,
  • Turbozespół parowy upustowo-kondensacyjny o zainstalowanej mocy elektrycznej 7,3 MW,
  • Układ pracuje w kogeneracji: moc elektryczna 6,75 MWe, moc cieplna 15,5 MWt.

Zobacz też: Poznański ITPOK

Wielkopolska Energia w Odpadach

Projekt „Wielkopolska energia w odpadach” to zestaw działań informacyjno-edukacyjnych powiązanych ze sobą. Główne działania w ramach projektu to przygotowanie i rozpowszechnienie wiedzy obejmującej praktyczne i teoretyczne informacje na temat możliwości wykorzystania zasobów energetycznych jakie znajdują się w resztkowej i nierecyklingowalnej frakcji odpadów komunalnych oraz w odpadach biodegradowalnych. W ramach realizacji projektu prezentowane są zarówno instalacje funkcjonujące już w Wielkopolsce jak i planowane gdzie przekształceniu termicznemu w celu odzysku energii poddaje się odpady resztkowe oraz instalacje wytwarzające w procesach biologicznych energię elektryczną i cieplną pochodzącą z przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przeczytaj również