Subregion leszczyński i Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani

Instalacja przetwarzania odpadów komunalnych w Trzebani powstała w ramach Grupy Projektów Funduszu Spójności, która to grupa obejmowały budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani oraz zamknięcie i rekultywację 13 gminnych składowisk odpadów o łącznej powierzchni ok. 30 ha, niespełniających wymogów ochrony środowiska.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani stanowi nowoczesną, wysoko zaawansowaną instalację technologiczną do zagospodarowania i unieszkodliwiania poszczególnych strumieni odpadów komunalnych, spełniającą najwyższe wymogi ochrony środowiska oraz w zakresie bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji. Odpady przyjmowane są tu z 19 gmin subregionu leszczyńskiego, należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Obiekt w Trzebani wyposażony jest w sortownię odpadów z selektywnej zbiórki, instalację segregacji mechanicznej odpadów zmieszanych i przygotowania biofrakcji, instalację fermentacji biofrakcji z odpadów komunalnych wraz z odzyskiem biogazu orazkompostownię odpadów zielonych. Na terenie obiektu znajdują się również: magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych, magazyn odpadów budowlanych oraz składowisko odpadów z pełną infrastrukturą towarzyszącą.

Instalacja fermentacji w Trzebani – dane techniczne

  • fermentacja sucha, pionowa „Dranco” firmy OWS,
  • przepustowość – 31 000 Mg/rok,
  • moc zainstalowana elektryczna – 0,966 MW,
  • moc zainstalowana cieplna – 1,394 MW,
  • średnia ilość uzyskanego biogazu z 1 Mg odpadów – 100 Nm3,
  • średnia zawartość metanu w biogazie – ok. 60% CH4,
  • buforowy zbiornik biogazu o pojemności 1500 m3.

– W instalacji biogaz uzyskany podczas procesu beztlenowej fermentacji kierowany jest na stację dwóch kogeneratorów oraz do kotłowni. Kogeneratory przetwarzają energię chemiczną zawartą w biogazie na energię elektryczną oraz cieplną – wyjaśnia Adam Pelec, kierownik Działu Fermentacji i Kompostowni w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. – Energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby Zakładu, a nadwyżka kierowana jest do sieci, gdzie zostaje sprzedana firmie posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną – dodaje. Energia cieplna wydzielona podczas spalania biogazu w kogeneratorach jest kierowana do węzła cieplnego znajdującego się w zakładowej kotłowni.

Kotłownia wyposażona jest w 2 kotły wodne służące do wytworzenia ciepła centralnego ogrzewania (co) oraz ciepłej wody użytkowej (cwu) oraz 2 kotły parowe służące do wytwarzania pary technologicznej kierowanej do podgrzewania wsadu do procesu fermentacji. Oba rodzaje kotłów pracują na biogazie z procesu fermentacji.

Wielkopolska Energia w Odpadach

Projekt „Wielkopolska energia w odpadach” to zestaw działań informacyjno-edukacyjnych powiązanych ze sobą. Główne działania w ramach projektu to przygotowanie i rozpowszechnienie wiedzy obejmującej praktyczne i teoretyczne informacje na temat możliwości wykorzystania zasobów energetycznych jakie znajdują się w resztkowej i nierecyklingowalnej frakcji odpadów komunalnych oraz w odpadach biodegradowalnych. W ramach realizacji projektu prezentowane są zarówno instalacje funkcjonujące już w Wielkopolsce jak i planowane gdzie przekształceniu termicznemu w celu odzysku energii poddaje się odpady resztkowe oraz instalacje wytwarzające w procesach biologicznych energię elektryczną i cieplną pochodzącą z przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przeczytaj również