Poznańska instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych

Poznańska instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowana jest na północnych obrzeżach Poznania, w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie. Obok Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych jest kluczowym elementem systemu, który pomaga w wywiązaniu się z obowiązku recyklingu odpadów ulegających biodegradacji.

Instalacja stanowi zaplecze techniczne umożliwiające przetwarzanie w procesie fermentacji i kompostownia selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych tj. odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków oraz odpadów kuchennych.

Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dodatkowe pieniądze na realizację inwestycji stanowiły między innymi pożyczka z NFOŚiGW oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

– Instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych została uruchomiona w 2016 roku. Niebagatelny wpływ na powstanie obiektu miały wymogi Unii Europejskiej. Konieczność realizacji infrastruktury do przetwarzania odpadów biodegradowalnych wynikała z obowiązku selektywnego zbierania tego typu odpadów i potrzeby efektywnego ich zagospodarowania, z wykorzystaniem energii zawartej w odpadach. Takie postępowanie z odpadami stanowiło priorytet UE, uwzględniało bowiem – określoną w dyrektywach – hierarchię postępowania z odpadami – mówi Maciej Nowicki, dyrektor ds. energetycznych z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. – Co więcej, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przewidywał konieczność zbiórki odpadów biodegradowalnych zarówno z gospodarstw domowych, jak i z obiektów zbiorowego żywienia. Ponadto, zgodnie z WPGO dla województwa wielkopolskiego, konieczne było zapewnienie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych – twierdzi Maciej Nowicki.

Zastosowanie w obiekcie nowoczesnej technologii przyczynia się do dotrzymania standardów ochrony środowiska w regionie. Dodatkowo pozwala ona na osiągnięcie wysokiego poziomu odzysku energii z odpadów oraz recyklingu materii organicznej w trójstopniowym procesie przetwarzania. Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych z jednoczesnym pozyskaniem biogazu pozwala również zmniejszyć emisję metanu i innych gazów cieplarnianych do środowiska. Unieszkodliwianie biogazu przez spalanie w agregatach prądotwórczych obniża emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu.

– Instalacja rocznie przerabia około 42 tys. ton odpadów, w tym odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków oraz odpady biodegradowalne, czyli odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych – wyjaśnia dyrektor Nowicki.

Instalacja składa się z dwóch podstawowych segmentów technologicznych:

  • instalacji fermentacji suchej odpadów zbieranych selektywnie, z segmentem energetycznego wykorzystania biogazu,
  • instalacji kompostowania intensywnego w systemie zamkniętym odpadów powstałych po procesie fermentacji oraz odpadów zielonych zbieranych selektywnie, z późniejszym dojrzewaniem odpadów w pryzmach na placu pod wiatą.

Proces fermentacji suchej prowadzony jest w 7 komorach fermentacji. W wyniku prowadzenia fermentacji wytwarzany jest biogaz w ilości ok. 150-250 m3/h materiału wejściowego. Rocznie instalacja wytwarza ok. 2200 MWh energii elektrycznej, z czego część wykorzystywana jest na potrzeby własne instalacji, a reszta sprzedawana do ogólnokrajowej sieci elektroenergetycznej. Energia cieplna produkowana jest na poziomie 2000 MWh/rok, w większości wykorzystywana na potrzeby technologicznych instalacji.

– Wytwarzany biogaz jest uzdatniany poprzez oddzielenie kondensatu, odsiarczanie i zagęszczanie. Po uzdatnieniu jest kierowany do zbiornika biogazu, a następnie do modułu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Biogaz jest wykorzystywany w 2 zespołach prądotwórczych, w których następuje produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne całej instalacji, a reszta sprzedawana do ogólnokrajowej sieci elektroenergetycznej, natomiast energia cieplna wykorzystywana jest tylko na potrzeby własne – podsumowuje Maciej Nowicki.

Instalacja fermentacji w Suchym Lesie – dane techniczne

  • przepustowość docelowa – 42 000 Mg/rok,
  • łączna moc znamionowa elektryczna – 2200 MWh,
  • energia cieplna – 2000 MWh/rok,
  • moc cieplna – ok. 500 kW,
  • sprawność wytwarzania energii elektrycznej – powyżej 38%, przy zasilaniu gazem o zawartości CH4 powyżej 45%.

Wielkopolska Energia w Odpadach

Projekt „Wielkopolska energia w odpadach” to zestaw działań informacyjno-edukacyjnych powiązanych ze sobą. Główne działania w ramach projektu to przygotowanie i rozpowszechnienie wiedzy obejmującej praktyczne i teoretyczne informacje na temat możliwości wykorzystania zasobów energetycznych jakie znajdują się w resztkowej i nierecyklingowalnej frakcji odpadów komunalnych oraz w odpadach biodegradowalnych. W ramach realizacji projektu prezentowane są zarówno instalacje funkcjonujące już w Wielkopolsce jak i planowane gdzie przekształceniu termicznemu w celu odzysku energii poddaje się odpady resztkowe oraz instalacje wytwarzające w procesach biologicznych energię elektryczną i cieplną pochodzącą z przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przeczytaj również